Έρευνα

Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες ως Κύριος Ερευνητής

Τίτλος Διάρκεια: Προϋπολογισμός

Πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη της Τελαπρεβίρης σε συνδυασμό με Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη Αλφα και Ριμπαβιτίνη σε ασθενείς με Χρόνια Ηπατίτιδα C Γονοτύπου 1, προχωρημένη ίνωση και αντιρροπούμενη κίρρωση

19/01/2012 - 31/08/2014 8 100.00€

Ανοικτη Πολυκεντρική Μελέτη για εκτίμηση της επίπτωσης της αδαλιμουμάμπης στην ποιότητα ζωής, στη χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης και στις δαπάνες συμμετεχόντων με ελκώδη κολίτιδα στη συνήθη κλινική πρακτική

18/02/2013 - 17/02/2015 32 914.29€

Μελέτη της εκτίμησης του στιγμιαίου επιπολασμού της λοίμωξης σε ελληνικά νοσοκομείο C. Define

01/03/2013 31/01/2014 3 000.00€

OPTIMIS- Έκβαση ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) που αντιμετωπίζονται με TACE, ακολουθούμενου ή όχι από σοραφενίμπη και η επίπτωση της επιλογής του χρονικού σημείου έναρξης της σοραφενίμπης

29/07/2014 - 31/07/2017 11 475.00€

Η χρήση της Μποσεπρεβίρης επί προσθήκης στην κλασική αγωγή με πεγλυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με προηγούμενη εμεπιρία σε θεραπεία για Χρόνια Ηπατίτιδα C γονοτύπου 1 στην Ελληνική Καθημερινή πρακτική

04/12/2013 - 30/09/2015 4 250.00€

Μετεγκριτική μελέτη παρακολούθησης (PASS) : Πολυκενετρική μελέτη παρακολούθησης ανεπιθύμητων ενεργειών σε άτομα με χρόνια ηπατίτιδα C που λαμβάνουν Ιντερφερόνη μακράς δράσης και Ριμπαβιρίνη

05/07/2010 - 04/07/2013 7 000.00€

Eυρωπαϊκό μητρώο ελκώδους κολίτιδας. Ένα προοπτικό μη παρεμβατικό πρόγραμμα παραρτήρησης για την παρακολούθηση της ασφάλειας. P04808

31/05/2010 - 31/05/2016 44 250.00€

Μετεγκριτική, μη παρεμβατικη μελέτη παρατήρησης της επαναληπτικής θεραπείας για χρόνια ηπατίτιδα C με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη (POMOSCH)

02/03/2010 - 01/07/2011 3 238.62€

Μακροχρόνια μη παρεμβατική μελέτη καταγραφής για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Humira σε συμμετέχχοντες με μέτρια έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn

30/03/2009 - 20/09/2015 29 272.73€

Ένα μακροχρόνιο μη παρεμβατικό μητρώο για την αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα του HUMIRA(Αδαλιμουμπάνη) σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ελκωτική κολίτιδα (ΕΚ)

07/07/2014 - 31/12/2023 77 285.79€

Mελέτη παρατήρησης παραγόντων στην έναρξη της θεραπείας που μπορεί να επηρεάσουν τη θεραπευτική ανταπόκριση στην Τελμπιβουδίνη σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (FRESH)

01/04/2008 - 31/12/2016 10 500.00€

Εκπαιδευτική μελέτη για την ελκώδη κολίτιδα, πάθηση, αντιμετώπιση, πόροι (UC Cares)

03/10/2012 - 31/03/2014 13 125.00€

Ευρωπαικό μητρό εκβάσεων και εμπειριών από τη χρήση του Cubicin για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων από Gram θετικά βακτήρια

07/03/2008 - 31/07/2012 6 650.00€

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ST1472-DM-03-004

07/07/2005 - 31/05/2007 72 000.00€

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος

Τίτλος Διάρκεια: Φορέας Χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός

Διασυνοριακό κέντρο επιδημιολογικών ερευνών και ενημέρωσης για την πρόληψη και έλεγχο μεταδιδόμενων νοσημάτων και των εξαρτησιογόνων ουσιών

01/09/2007 31/10/2008 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Interregg 15 000.00€

Health care in chronic non-fatal disease by the example of Inflammatory Bowel Disease

01/02/2001 - 31/01/2005 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 64 061.23€

Eλληνοαλβανική μελέτη συνεργασίας για την ειδημιολογία, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των επιπλοκών της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας με έμφαση στα Δημοσιεύματα

01/10/2003 - 30/09/2005 Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας 11 802.00€

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχαικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Νοσηλευτική Παθολογία

01/04/2003 - 31/08/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 317 401.93€

Μέτρηση Κολλαγόνου σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C πρτο εναρξης θεραπείας. Διερεύνηση συσχέτισης με παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση. Ανάπτυξη νέου λογισμικού προγράμματος μέτρησης

01/07/2013 - 31/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 150 000.00€

Πρωτοποριακό σύστημα υποστήριξης απόφασης για διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΠΕ, με εστίαση στον πληθυσμό της ΒΔ Ελλάδας

01/07/2013 - 31/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 150 000.00€

Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες του ερευνητικού εργαστηρίου ανοσολογίας και Γαστρεντερικού ερευνητικού εργασρτηρίου με σχετιζόμενες με ιογενείς ηπατίτιδες και χρόνια νοσήματα του Γαστρενετρικού συστήματος.

01/11/2001 - 31/12/2016 Ιδιωτικοί φορείς 388 335.97€